گروه محصولات

تامین کنندگان مواد کارخانجات

تامین کنندگان مواد کارخانجات و شرکت های وارد کننده مواد اولیه داروسازی ، شیمیایی ، غذایی و شوینده می توانند با پر کردن فرم ذیل در لیست تامین کنندگان معتبر پروژه های موسسه قرار بگیرند همچنین شرکت های تائید صلاحیت شده توسط سامانه می توانند از طریق فرم مشخصات محصول ، محصولات خودرا در سامانه ثبت نمایند.