Pharmaceutical Technology transfer Iranian pharmaceutical market Pharmaceutical funding Pharmaceutical investment Market share Project management Contract manufacturing Technology valuation Business plan Business model Pharmaceutical assessment Pharmaceutical economy Financial pharmaceutical
گروه محصولات

تولید قراردادی

سامانه فارما کلین با در بر داشتن زیر ساخت های موجود در صنایع تمیز و شرکت های تولید کننده از طریق فرم زیر از کلیه فناورانی که محصول و دانش فنی ارزنده ای جهت تولید داشته و نیازمند تامین زیر ساخت را دارند دعوت بعمل می آورد