گروه محصولات

فرم تامین کنندگان دانش

تامین کنندگان دانش ، دانشجویان ، اساتید ، پژوهشگران و مخترعینی هستند که طرح های پژوهشی قابل ارائه به صنعت خود را جهت تبدیل به مقیاس صنعتی و مشارکت با شرکت های دارای زیر ساخت به بانک اطلاعاتی گسترده فارما کلین اضافه می کنند . سامانه از طریق هوش تجاری سرمایه گذارانی که زیر ساخت مناسب جهت تولید را دارند با توجه به عنوان طرح ارائه شده توسط تامین کنندگان دانش به آنها ارائه می دهد . لازم به ذکر است با توجه به ترافیک های کاری ارگان های تابعه و بخش های مختلف ارزیابی طرح ها فقط بصورت مجازی و از طریق فرم ذیل میسر می باشد.